Vijest: Web stranice Udruge kona?no puštene u pogon !
(Kategorija: news)
Poslao optimus
u ponedjeljak, 27.03.2006 @ 12:47:26

Evo kona?no su i u pogon puštene prve i jedine web stranice Udruge maloMedjimurjeWireless. Mada još pojedini dijelovi nisu skroz dovršeni, ali do Uskrsa bi sve trebalo biti manje-više sre?eno.
Dakle, sve informacije koje ?e vam ikad trebati mo?i ?ete na?i ovdje.

U ovoj rubrici "Novosti" bit ?e redovito stavljana najsvježija doga?anja koja ?e donositi ekipa sa terena, vezana bilo direktno bilo posredno uz našu Udrugu i WLAN mrežu te vas na taj na?in informirati o teku?im doga?anjima, o kojima bi svaki ?lan Udruge trebao biti informiran.

Na izradu i završnu obradu svih ovih web stranica uloženo je puno sati rada i puno neprospavanih no?i, samo kako bi ove stranice bile što informativnije, što jednostavnije i što preglednije. Tako?er je bilo uklju?eno više ljudi, svatko sa svojim textovima, bez kojih naravno nebi ni bilo ovih stranica. Tako da zahvale za cijeli ovaj web projekt ne idu samo Web administratorima, ve? svim ljudima koji su na bilo kakav na?in doprinjeli razvoju Udruge!Ova je vijest sa Udruga maloMedjimurjeWireless [mMw.Hr]
( http://mmw.hr/comment.php?comment.news.comment.1 )